NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

HAVA VƏ EKSTREMAL İDMAN NÖVLƏRİ FEDERASİYASI

Sədri: Əliyev Mayis Abazər o.

Müavin: Məmmədov Azər Xəlil o.

Baş katib: Əliyev Şövqi İsfəndiyar o.